Polisi Privasi

Polisi Privasi ini menyenaraikan beberapa maklumat yang MESTI direkodkan oleh Zizah Empire. Kegagalan membekalkan maklumat tersebut dengan sahihnya akan menyebabkan anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan Zizah Empire. Maklumat tersebut hanya akan digunakan oleh Zizah Empire berserta pihak ketiga yang berkaitan dengan penyelenggaraan laman web Zizah Empire.

Polisi Privasi ini hanya terpakai kepada aktiviti-aktiviti atas talian dan pengunjung laman web Zizah Empire berkenaan maklumat yang dikongsikan ataupun diterima oleh Zizah Empire. Polisi ini tidak terpakai kepada maklumat yang diterima selain daripada laman web Zizah Empire.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan Polisi Privasi Zizah Empire serta terma dan syarat yang tersenarai.

Maklumat yang direkodkan

Maklumat peribadi yang direkodkan oleh Zizah Empire adalah nama penuh, nama syarikat sekiranya ada, alamat, alamat emel dan nombor telefon.

Maklumat di atas adalah diambil antaranya atas sebab-sebab berikut:

 • Kemasukan Perjanjian bersama Zizah Empire sebagai Pelanggan
 • Pemberian Notis, Dokumen, Borang dan lain lain
 • Penghantaran produk yang dipesan dari laman web Zizah Empire
 • Bantuan Khidmat Pelanggan dan penambahbaikan
 • Tujuan pemasaran
 • Pematuhan undang-undang dan mengelakkan kegiatan jenayah
 • Pemeriksaan latar belakang sekiranya diperlukan

Pengubahsuaian Maklumat

Pelanggan perlu mengubahsuai maklumat yang diberikan sekiranya terdapat kesalahan maklumat yang telah diberikan sebelum ini ataupun terdapat sebarang perubahan yang dilakukan oleh Pelanggan.

Privacy Policy

This Policy lists down the information to be recorded by Zizah Empire COMPULSORILY from the Customer. Failure to provide such information accurately may restrict the Customer to use Zizah Empire services. The information will only be used by Zizah Empire and third parties involved in the web services of Zizah Empire.

This Policy is only used for online activities and is used to the visitors of the Widuri Mall website regarding information shared or received by Widuri Mall. This Policy is not applicable to information received other than the Zizah Empire website.

Consent

By using our website, you have consented and agreed to the Privacy Policy and the Terms and Conditions listed.

Information to be Recorded

Personal information to be recorded by Zizah Empire is the full name, company name if applicable, address, email address, and phone number.

The information above is recorded for the reasons below not limited to:-

 • Agreement between Zizah Empire as the Customer
 • Giving out Notices, Documents, Forms, and others
 • Delivery of products ordered through the Zizah Empire website
 • Customer Service Assistance and its improvements
 • Marketing purposes
 • Compliance with the law and prevention of crimes
 • Background checks if necessary

Change of Information

The Customer may change the information given if there has been a mistake in the information provided before or if there is an update on the information provided.